Územní plán

Územní plán je základní dokumentem obce, který řeší prostorové a funkční uspořádání území, krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Cílem řešení územního plánu je vytváření podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje území - obce. Územní plán vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy. 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy určené pro veřejně prospěšné stavby a opatření. Dále stanovuje podmínky pro využití ploch, určuje, jaké využití konkrétního území je přípustné a jaké nikoliv. Může také stanovovat výškovou či plošnou regulaci zástavby, její charakter a strukturu.