Sbor dobrovolných hasičů

O sboru ...

V 90. letech 19. století bujela ve Slezsku myšlenka zakládání hasičských sborů. Taktéž tomu bylo v Bítově. Tehdejší malá obec patřila pod samosprávu v Lubojatech, kde tamní starosta obce nepřál vzniku hasičského sboru. To se povedlo až v pozdější době. V roce 1896 se v Bítově postavila obecní škola a do obce se přistěhoval učitel Augustin Maivald. Tento člověk měl velkou zásluhu na založení sboru. Za spolupráce obětavých občanů byly vypracovány stanovy sboru, které přes různé potíže zemská vláda v Opavě schválila.

Zakládající valná hromada se uskutečnila 13. června 1897 v místním hostinci a byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů se sídlem v Bítově.

Do sboru se přihlásilo 44 členů, kteří se později starali o zakoupenou ruční čtyřkolovou stříkačku a výstroj jednotlivých členů. V srpnu téhož roku byl položen základní kámen k postavení první hasičské zbrojnice, kdy pozemek na stavbu ve středu obce darovali manželé Poskerovi.

Jak plynul čas, střídali se funkcionáři a rovněž generace členské základny, modernizovala se technika. Prostory staré zbrojnice pomalu přestaly vyhovovat požadavkům doby a tak byla v tehdejší akci Z postavená zbrojnice nová. Slavnostně byla předána do užívání v roce 1977 u příležitosti 80 let trvání sboru.

V současné době je sbor začleněn do okrsku Tísek. Členská základna čítá 82 členů. Z tohoto počtu je 15 mladých hasičů. Činnost sboru řídí 15 členný výbor v čele se starostou sboru.

U obecního úřadu je registrovaná zásahová jednotka, která má k dispozici cisternové vozidlo CAS 32 na podvozku Tatry 148 a stříkačku PS 12.

V letošním roce máme registrovaná dvě družstva mladých hasičů zapojených do soutěže Plamen a Floriánek Cup a soutěžní družstvo mužů.

Kromě vlastní hasičské činnosti při hašení a likvidaci požárů, cvičeních a soutěžích, se hasiči podílejí na kulturním a společenském dění v obci. Pořádají hasičské oslavy, hasičské plesy, zábavy, zabijačková posezení, zájezdy pro členy apod.

Je vidět, že činnost hasičského sboru je různorodá a pestrá.

Pokračuje v tradicích, které založili naši předkové.

Tento článek je z roku 2010 a bude aktualizován.

Dotace z Moravskoslezského kraje


Sbor dobrovolných hasičů Bítov požádal v roce 2019 Moravskoslezský kraj o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v projektu "Požární sport". Naši žádosti bylo vyhověno a obdrželi jsme příspěvek na nákup vybavení pro družstva soutěžících v požárním sportu. Nakoupily se dresy, ochranné přilby, badice B a C, kloubový rozdělovač, sací koš, nádrž na vodu a základna. Částka z MSK činila 47 300 Kč, což bylo 69,05% z celkové částky navrhovaného rozpočtu (68 500 Kč).

Sbor děkuje vedení Moravskoslezského kraje za příspěvek, ze ktzerého bylo nykoupeno výše uvedené vybavení, jež bude využito při hasičských soutěžích našimi členy na území MSK.

Za SDH Bítov Antonín Kupka, starosta