Farní společenství

Farní společenství

Obec Bítov spadá od nepaměti do farnosti lubojacké s tím, že farnost spravovali kněží z Bílovce, Slatiny a v současné době jsou to Olbramice. Bítov má pouze kapli sv. Jana Nepomuckého, ve které je sloužena mše svatá jednou měsíčně, proto navštěvují místní věřící bohoslužby v kostele sv. Jiří v Lubojatech. V současné době je farní úřad v Olbramicích, farářem pro obce Olbramice,, Zbyslavice, Bravantice a Lubojaty je P. Mgr. Pawel Kukiola

V 70-sátých letech 19. století, kdy byla v Bítově ještě základní škola (nynější Obecní dům), na které se vyučovalo i náboženství, jezdil do Lubojat na mši svatou o nedělích a svátcích do kostela plný autobus farníků, dopravu provozovali sourozenci Hájkovi, vlastnící autobus.

Praktikujících věřících bylo v tomto období mnohem více, dnes se jedná o společenství asi 30 praktikujících věřících, s podporou věřících nepraktikujících.

Aktivity celého farního společenství :

Kromě bohoslužeb a májových pobožností, jsou pořádány:

- POUTĚ - ( Hrabyně, Koclířov, Králíky)

- SVATODUŠNÍ SLAVNOST

- LIDOVÉ MISIE

- PŘEDNÁŠKY

- VÁNOČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

- TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Věřící se účastní akcí pořádaných děkanátem Bílovec a biskupstvím (duchovní obnovy, děkanátní poutě do Frýdku apod.), farností Slatina ( poutě Czenstochová, Jesličková pouť aj.). Putujeme rovněž do farností, kde nyní působí kněží, kteří sloužili v našem kostele.

Při kostele sv. Jiří působí dívčí SCHOLA, ta byla asi od roku 2003 doplněna na patnáctičlenný SBOR, který se schází dle potřeby 1x týdně a doplňuje sváteční a slavnostní mše svaté sborovým zpěvem.

Jednou z hlavních povinností jsou opravy a udržování kostela, který je kulturní památkou a opravy jsou o to náročnější. V současnosti probíhají sbírky a příprava na venkovní omítky kostela. Opravy jsou hrazeny ze sbírek, darů, příspěvků obcí a pokud se podaří z dotačních titulů.

Všem, kteří se podílejí na údržbě, úklidu, výzdobě atd. patří upřímný dík. 

Tento článek je z roku 2010 a bude aktualizován.