Jdi na obsah Jdi na menu
 

Systém likvidace odpadu

 

Svoz kovového odpadu

Svoz provádí: Hasiči obce Bítov vlastními prostředky.

Svoz se provádí jednou ročně v jarním období přesný termín bude upřesněn. Výtěžek svozu je použit pro zájmovou činnost hasičské mládeže.

 

Svoz papíru

Svoz provádí: hasičská mládež obce Bítov vlastními prostředky.

Svoz se provádí jednou ročně v podzimním období přesný termín bude upřesněn. Výtěžek svozu je použit pro zájmovou činnost hasičské mládeže.

·     Papír: Papírem vhodným k recyklaci jsou noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Nevhodný je mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

 

Svoz tříděného odpadu

Svoz provádí: SLUMBI s.r.o. Opavská 828/95, 743 01 Bílovec

·     Plasty jsou syntetické materiály různorodé povahy se širokým uplatněním. V obci se sběr plastového odpadu uskutečňuje prostřednictvím žlutých kontejneru. Do nich patří PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Seznam materiálů:

Polyethylen                                        
polyethylentereftalát                           
polystyren                                         
polypropylen                                      

 

Do separovaného plastového odpadu nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), PVC, pěnové plasty mimo polystyrénu, bakelit a plasty obsahující jiné druhy látek.

 

·     Sklo je možné odložit do zelených kontejnerů, umístěných u místního obchodu. Do nich můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo.

Prosíme, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

Nabídka možnosti uložení stavebních a nebezpečných odpadů

 

 

 

Provoz sběrného dvora:

 

Pondělí    8.00 – 11.00 hod.

Středa    14.00 – 17.00 hod.

Sobota     8.00 – 11.00 hod.

 

Poslední zákazník bude přijat 10 min. před ukončením provozní doby.

 

 

 

Na základě dotazů o možnosti uložení stavebního odpadu a různých druhů střešních krytin typu ETERNIT a lepenek oznamujeme občanům, že lze tuto likvidaci provést ve sběrném dvoře u firmy SLUMBI v Bílovci. Při větším množství lze domluvit přistavení kontejneru k občanovi, u menšího množství možno řešit dovozem přímo do areálu sídla firmy na Opavské ulici č.828              v Bílovci. Občanovi se vždy účtuje zvážená hmotnost odpadu. Bližší informace lze získat na tel. čísle 556 410 126.

 

Třídění odpadů a odpadové hospodářství

Každý člověk jakožto konzument by se měl snažit minimalizovat vznik odpadů - již při nákupu rozhoduje, kolik odpadů vyprodukuje. Vzniklé odpady by pak měly být roztříděny za účelem recyklace a jiného druhotného využití. Pouze dále nevyužitelný odpad je nutné zneškodnit (často skládkováním).

Odpady vzniklé v domácnostech Bítova lze likvidovat následujícím způsobem.

 

Svoz netříděného odpadu

Svoz provádí: SLUMBI s.r.o. Opavská 828/95, 743 01 Bílovec

            V zimním období (leden až duben a říjen až prosinec) se svoz provádí každou středu. V letní období (květen až září) se provádí každou sudou středu. Odvoz si zajistíte přípravou kontejneru tj. – přesunutím na obvyklé místo a pověšením známky, kterou si můžete zakoupit na obecním úřadě v době úředních hodin za 55 kč.-

 

Svoz velkoobjemového a elektro odpadu

Svoz provádí: SLUMBI s.r.o. Opavská 828/95, 743 01 Bílovec

Jsou to odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, pneumatiky atd. Tento odpad je potřeba uložit do kontejnerů, přistavených  za obecním úřadem dva krát do roka a to v měsíci dubnu a říjnu. Přesný termín bude zveřejněn.

 

Svoz biologického odpadu

Svoz provádí: Obec Bítov vlastními prostředky.

V zimním období (leden až duben a prosinec) se svoz neprovádí. V letním období (květen až září) se svoz provádí v sobotu (čas bude upřesněn) každý týden. V podzimním období (říjen, listopad) jsou pak organizované dodatečné svozy spadlého listí dle potřeby obyvatel.

 

·     Kompostovatelný odpad: drobné větve, listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny apod.

Za biologický odpad se nepovažují kameny a drobný stavební odpad.

 Od soboty 7. 5. 2011 se opět zavádí svoz biologického odpadu. Předpokládaný časový rozsah je od 13.00 – 15.30 hod. Svoz bude prováděn každou sobotu. O případné absenci svozu budou vždy občané informováni ve vývěsní skříňce před prodejnou Jednoty. Biologický odpad určený k odvozu musí být nachystaný v manipulovatelných obalech ( v pytlích, koších, přepravkách   a pod.). Takto nachystaný odpad výrazně urychlí jeho naložení a plynulost celého svozu. Pokud má někdo k odvozu větší množství odpadu (více než 2 m3), je nutné toto předem nahlásit na obecní úřad. Znovu připomínáme, že občané se podílejí na tomto svozu výpomoci při naložení. Pokud nebudou přítomni  ( mimo starší občany), nebude jim odpad odvezen.

 

Podmínky svozu

  • Odváží se posečená tráva, plevel, listí.
  • Odvoz větví a kamení (i drobných) není součástí tohoto svozu.
  • Občan si odpad nachystá na okraj veřejné komunikace a sám si ho naloží na přistavené vozidlo.
  • Odvoz je určený pro občany, kteří podepsali s obecním úřadem smlouvu o likvidaci odpadu a je bezplatný.

Časový harmonogram

 

13.00 - 13.30 hod. Střed obce

13.30 - 14.00 hod. Dolní konec

14.00 - 14.30 hod. Zahumení

14.30 - 15.00 hod. Vrchní konec

15.00 - 15.30 hod. Fulvarek