Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zákon 106/1999Sb.

17. 3. 2014

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

·         1. Název

Obec Bítov

·         2. Důvod a způsob založení

Obec Bítov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím Ministerstva vnitra s účinnosti od 1. ledna 1996.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

·         3. Organizační struktura

o    Obec Bítov

§  Zastupitelstvo

§  Finanční výbor zastupitelstva

§  Kontrolní výbor zastupitelstva

§  Kulturní komise

·         4. Kontaktní spojení

Bítov č. 117
74301 Bílovec 1
Telefon: 556 410 229
E-mail: urad@obecbitov.cz
WWW: www.obecbitov.cz
ID Datové schránky: 54nay6x

  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Bítov

Bítov č.117
743 01 Bílovec 1

  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bítov č 117
743 01 Bílovec 1

  • 4.3. Úřední hodiny

pondělí

8:00 - 11:00

15:00 - 18:00

 

 

 

středa

8:00 - 11:00

15:00 - 18:00

 

 

 

  • 4.4. Telefonní čísla

556 410 229

urad@obecbitov.cz

  • 4.8. Další elektronické adresy

starosta@obecbitov.cz

  • 4.9. ID datové schránky

54nay6x

·         5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.: 1761963359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

·         6.

64629929

·         7. DIČ

CZ64629929

·         8. Dokumenty

o    8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 

Úřední deska

o    8.2. Rozpočet

·         9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

o    ústně – v kanceláři úřadu

o    písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

o    e-mailem: urad@obecbitov.cz

o    elektronickým podáním: urad@obecbitov.cz

o    telefonicky na tel. čísle: 556 410 229

úřední hodiny

pondělí

8:00 - 11:00

15:00 - 18:00

 

 

 

středa

8:00 - 11:00

15:00 - 18:00

 

 

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

o    Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů

o    Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) -   7 dnů

o    Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny

o    Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů

o    Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů

o    Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů

o    Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů

o    Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů

o    Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

o    Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001

o    Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

o    o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

o    kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

o    je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

o    jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

o    pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

o    jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

o    pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

o    ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

o    písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

o    musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí

o    neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

o    je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

o    pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví

o    pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

o    jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

o    proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

o    odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

o    o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

o    ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

o    proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

·         10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Podatelna

·         11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

o    pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

o    jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

o    proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4.

Komu se odvolání posílá

o    odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

o    o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

o    ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

o    proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

·         12. Formuláře

·         13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

Návody pro řešení životních situací

·         14. Předpisy

o    14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

§  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

§  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

§  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

§  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

§  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

§  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

§  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

§  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

§  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§  Platné obecně závazné vyhlášky

§  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

o    14.2. Vydané právní předpisy

Obec Velké Albrechtice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.


Úřední deska

·         15. Úhrady za poskytování informací

o    15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

o    15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

·         16. Licenční smlouvy

o    16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

o    16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Bítov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

·         17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

·         18. Poskytnuté informace